دبیرستان سلام صدر

مجموعه پانیل ، تولید البسه دانش آموزان دبیرستان سلام صدر جهت شرکت در المپیاد بین المللی را بر عهده داشته است.