تیم ملی ایرانیان مقیم گرجستان

مجموعه پانیل تولید البسه تیم ملی ایرانیان مقیم گرجستان را بر عهده داشته است.