تیم شرور

تولید پیراهن شورت های تیم شرور بر عهده پانیل بوده است.