ایران خودرو

کارخانه پانیل سالانه با کارخانه ایران خودرو و شرکت های زیر مجموعه آن از جمله ساپکو همکاری دارد .