تیم های پایه سایپا

کارخانه پانیل افتخار همکاری با تیم های پایه فوتبال سایپا را داشته است .