بیمه ایران معین

شرکت بیمه ایران معین سالانه لباس های فرم کارمندان خود را از کارخانه پانیل تهیه می کند .