نوین چرم

پانیل افتخار داشته که لباس کارمندان مجموعه نوین چرم را طراحی و تولید کند .